Zpracování osobních údajů

Tyto Zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) specifikují pravidla a postupy, kterými se řídí společnost DOTEA ADVISORY s.r.o. při sběru a manipulaci s Vašimi osobními údaji a zasílání obchodních sdělení.

1.    Společnost DOTEA ADVISORY s.r.o., se sídlem Moravská 174/82, Křečkovice, 682 01 Vyškov, IČ 17541557, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 130464 (dále jen „Správce“) jako správce osobních údajů zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) v případě vaší poptávky zboží nebo služeb prostřednictvím kontaktního formuláře následující osobní údaje:

  • firmu,
  • emailovou adresu,
  • jméno a příjmení,
  • telefonní číslo,
  • text zprávy.

2.    DOTEA ADVISORY s.r.o.  zpracovává a užívá osobní údaje výlučně za účely:

  • jednání o smluvním vztahu,
  • plnění smlouvy,
  • předání obchodních sdělení či jiných informací v případě oprávněných zájmů správce.

Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti DOTEA ADVISORY s.r.o.

3.    V případě zprostředkování služeb prostřednictvím spolupracujících partnerských společností a jejich poradců je zpracování osobních údajů upraveno smluvním ujednáním mezi DOTEA ADVISORY s.r.o. a partnery.

4.    Vaše osobní údaje DOTEA ADVISORY s.r.o. zpracovává po dobu, po kterou je to nezbytné ke splnění povinností ze smluvního vztahu, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností z tohoto vztahu. Po dobu jednání o uzavření smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.

V případě předání obchodních sdělení je souhlas se zpracováním osobních údajů platný po dobu 5 let, pokud neudělíte souhlas s dalším zpracováním

5.    Osobní údaje zákazníků zpracovává DOTEA ADVISORY s.r.o. prostřednictvím svých zaměstnanců, poučených o povinnostech při nakládání s osobními údaji, přičemž tyto osobní údaje nebudou poskytnuty žádným třetím osobám mimo případy, kdy se jedná o zákonnou povinnost DOTEA ADVISORY s.r.o.. Všechny osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení jejich pracovního poměru.

6.    DOTEA ADVISORY s.r.o. neshromažďuje a nezpracovává o osobě zákazníka žádné citlivé údaje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”).

7.    Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělili DOTEA ADVISORY s.r.o. souhlas. Máte právo na opravu těchto údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a slouží k nezbytné identifikaci pro účely naplnění smluvního vztahu mezi Vámi a správcem osobních údajů, případně k předání obchodních sdělení či jiných informací v případě oprávněných zájmů.

8.    Poskytnutí osobních údajů DOTEA ADVISORY s.r.o.  je dobrovolné. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je kdykoliv odvolatelný. Odvolání uděleného souhlasu je možné písemnou formou doručenou DOTEA ADVISORY s.r.o. jako správci osobních údajů. Odvolání souhlasu může vést k nemožnosti poskytnutí plnění dle smluvního vztahu.

9.    DOTEA ADVISORY s.r.o. tímto prohlašuje, že přijala taková opatření, která mají zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům zákazníka. Veškerá vlastní i pronajatá datová úložiště jsou v souladu se současnými standardy zabezpečení a za použití elektronických prostředků.

DOTEA CONSULTING s. r. o.

Adresa:
Moravská 174/82
682 01 Vyškov

 

Zásady zpracování osobních údajů

Kontakt:
+ 420 774 151 400
info@dotea.cz